Stedelijk Gymnasium Haarlem

organisatie

Publicaties

De schoolgids bevat praktische informatie over de dagelijkse gang van zaken op het Stedelijk Gymnasium. In de schoolgids vindt u onder andere:
- overgangsnormen
- lestijden
- regelingen over verlof, ziekmelding, verzuim en te laat komen
- schoolregels
- ouderbijdarage en rekening-courant
- vertrouwenspersonen

In de derde klas kiezen leerlingen het profiel dat ze gaan volgen in de bovenbouw. Informatie daarover staat in de profielkeuzegids

Het Schonaeusfonds is een fonds waaruit een bijdrage kan worden gegeven aan ouders die problemen hebben met de betaling van excursies en activiteiten. U vindt het 'Schonaeusfonds aanvraagformulier' hier.

Het schoolplan beschrijft de doelstellingen van het onderwijs aan het Stedelijk Gymnasium en geeft informatie over de onderwijskundige vormgeving ervan. Tevens is er informatie te vinden over personeelsbeleid en kwaliteitszorg.

Overige publicaties
Klachtenregeling OSZG
Leerlingstatuut SGH
Pestprotocol SGH
Privacyreglement leerlingen OSZG
Privacyreglement personeel OSZG
Protocol gescheiden ouders
Reglement Schorsing en/of verwijdering OSZG
Zorgplan SGH
Ondersteuningsprofiel SGH