Stedelijk Gymnasium Haarlem

onderwijs

Begeleiding – algemeen

Leerlingen van het Stedelijk Gymnasium worden op verschillende gebieden door de school begeleid. Het gaat daarbij onder andere om begeleiding op de volgende vlakken:
- Prestaties
- Sociaal-emotioneel welzijn
- Pakket- en studiekeuze
- Levensstijl
Binnen de school is niet op elk gebied expertise aanwezig: in situaties waarin de school zichzelf niet deskundig acht, worden leerlingen en hun ouders naar externe deskundigen verwezen.

De structuur van de begeleiding is ook vastgelegd in de zorgstructuur.

 

Begeleiding – organisatie

Mentoren
De mentor is voor een leerling en zijn ouders het eerste aanspreekpunt als het gaat om prestaties en sociaal-emotioneel welzijn. De ouders kunnen van de mentor verwachten dat die contact opneemt wanneer daar aanleiding toe is. Omdat de omstandigheden thuis (denk aan verhuizing, ziekte of gezinsproblemen) grote invloed kunnen hebben op het welzijn van leerlingen, is het goed als ouders de mentor waar nodig op de hoogte houden.
In de onderbouw heeft elke klas één mentor. In de bovenbouw zijn er soms meerdere mentoren per klas.

Coördinatoren
De coördinatoren organiseren de begeleiding van leerlingen. Daarnaast zijn zij verantwoordelijk voor de discipline en het absentiebeleid in de verschillende jaarlagen. Er zijn drie coördinatoren:
- mevrouw M.N.J. Sol (voor de onderbouw klas 1, 2 en)
- de heer L.J. van ’t Hof (voor de bovenbouw klas 3, 4 en 5)

Trajectbegeleiding
Voor zorgleerlingen en leerlingen met extra ondersteuningsbehoeften is er de trajectbegeleiding. Het Intern Zorgteam bepaalt welke leerlingen hiervoor in aanmerking komen. Het doel van trajectbegeleiding is om schooluitval tegen te gaan. In onze trajectruimte kunnen zorgleerlingen direct worden opgevangen, geholpen worden bij planning en organisatie, een kortdurende time-out hebben en toetsen maken. De trajectbegeleiding  is er niet alleen voor tijdelijke opvang van zorgleerlingen, maar biedt ook expertise en ondersteuning aan docenten en ouders.
De trajectbegeleider is: de heer G.A.F. Huisintveld

Zorgteam
Naast de reguliere begeleiding door mentoren, biedt de school voor leerlingen die dat nodig hebben ook begeleiding door het zorgteam. Het gaat daarbij om extra zorg, die gekoppeld is aan bijvoorbeeld ziekte, psychosociale problemen, rouw of andere langdurige problematiek. Het zorgteam bestaat uit de zorgcoördinator en de jaarlaagcoördinatoren.

Decanen
Leerlingen worden door de decanen begeleid bij de keuze van hun profiel en hun vakkenpakket in klas 3. In de bovenbouw helpen de decanen leerlingen bij eventuele aanpassingen in hun vakkenpakket en bij het oriënteren op studie en beroep. Er zijn twee decanen:
- de heer J. Bouma (voor klas 3 en 4)
- mevrouw M. Millaard (voor klas 5 en 6)

Drielanden
Schoolbegeleidingsdienst Drielanden helpt de school bij het signaleren en oplossen van problemen met de motivatie en werkhouding in de eerste klas. Waar nodig verwijst de school  leerlingen naar Drielanden voor onderzoek of begeleiding.

Brijder Stichting
De Brijder Stichting speelt een rol bij de voorlichting die leerlingen op school krijgen over alcohol, drugs en computerverslaving. Daarnaast worden individuele leerlingen – als de noodzaak zich voordoet – naar de Brijder Stichting verwezen voor informatie en advies.

Schoolarts
In de onderbouw worden alle leerlingen opgeroepen voor een onderzoek door de schoolarts. Daarnaast kan de school leerlingen met gezondheidsproblemen verwijzen naar de schoolarts.

Begeleiding - trefwoorden

Zorgleerlingen
Sommige leerlingen hebben door bijvoorbeeld ziekte of andere problematiek moeite met functioneren op school. Deze leerlingen kunnen begeleiding krijgen van een lid van het zorgteam. Deze begeleiding richt zich vooral op de organisatie van het schoolwerk.

Trajectbegeleiding
Leerlingen die op grond van een ziekte of een stoornis langdurige problemen hebben met het succesvol meedoen op school kunnen in aanmerking komen voor Trajectbegeleiding. Het zorgteam bepaalt of een leerling geplaatst wordt.

Dyslexie
Gymnasiaal onderwijs doet een zeer groot beroep op de lees- en taalvaardigheid van leerlingen. Toch hoeft dyslexie geen belemmering te zijn voor het behalen van een gymnasiumdiploma. In de eerste klas worden alle leerlingen gescreend op dyslexie. Sommige leerlingen met spellingsmoeilijkheden zijn gebaat bij remedial teaching; de school bemiddelt bij het samenstellen van groepjes. Als uit een extern vervolgonderzoek blijkt dat een leerling dyslectisch is, kan hij/zij in aanmerking komen voor:
- Vergrote opgaven bij toetsen
- Extra tijd voor het maken van toetsen en examen
- Het maken van examentoetsen op een computer

Hoogbegaafden
Op het Stedelijk Gymnasium zitten veel zeer getalenteerde leerlingen. In het algemeen kunnen die goed hun draai vinden op school. Er zijn echter ook leerlingen waarbij door een niet-evenwichtige verdeling van hun capaciteiten problemen ontstaan bij het leren of het functioneren op school. In zo’n situatie kan een leerling gaan onderpresteren. De leerlingen bij wie dit het geval is wordt professionele hulp geboden.

TOP
Het TOP-project richt zich op het motiveren van onder hun niveau presterende leerlingen. In klas 2 en 4 biedt de school aan kleine groepjes onderpresterende leerlingen een intensieve vorm van begeleiding aan, die als doel heeft deze leerlingen aan het werk te krijgen. In aanmerking komende leerlingen worden hiervoor door de school uitgenodigd.